Carpathian Mountains - Fagaras Mountains - Negoiu Image
Carpathian Mountains
Fagaras - Negoiu

.....................................................................................................
Photograph by Iulian Cozma - www.MountainGuide.ro
More Images >